Poslovna misija

Poslovna Misija

Poslovna misija Tool Precision d.o.o je bazirana na osiguranju potpune tehničke i logističke potpore našim kupcima , 
posredstvom visoko educiranog stručnog tima iz oblasti visoko-naprednih proizvodnih tehnologija , koji u bilo kojem 
trenutku može da odgovori na najviše zahtjeve tržišta. reference-poslovna-misija   

Temelj Poslovne Misije Tool Precision d.o.o je baziran na
sljedećim načelima :

- Neprestalnim educiranjem iulaganjem u KNOW-HOW težimo ka superiornosti 
  koja doprinosi osiguranju visoke nivoa povjerenja naših kupaca.

-  Neprestalna implementacija novih tehničkih dostignuća u naše proizvode, 
  te apliciranje istih u proizvodne  procese naših kupaca , koja doprinosi 
  osiguranju čvrstog odnosa baziranom na međusobnom poslovnom povjerenju.

- Stalna tehnička edukacija našeg proizvodnog kadra omogućava nam da 
  kontinuirano uvećavamo nivo tehničkog znanja , pratimo tehnološke 
  trendove , iste implementiramo u proizvodnju ; te osiguramo 
  kontinuiran kvalitet naših proizvoda.

-  Stalna briga i nadzor nad PROIZVODNIM PROCESIMA naših  poslovnih 
  klijenata , s ciljem kontinuiranog izboljšanja i  optimizacije reznih 
  alata i podizanje konkurentnosti procesa na viši nivo.

- Djelovanje na PROIZVODNU TEHNOLOGIJU naših poslovnih klijenata kroz 
  implementaciju Inoviranih reznih alata , omogućava nam da inoviramo 
  proizvodne procese , te iste činimo konkurentnijim na globalnom tržištu ,
  što nam osigurava zajedničku poslovnu korist.

-  Kontinuiran nadzor i integracija kvaliteta nad našim  proizvodnim procesima , sa implementiranim procesom 
  neprekidnih poboljšanja.

- Neprestalno Proširenje proizvodnog programa omogućavanam da postanemo perspektivniji na GLOBALNOM tržištu , 
  kroz mogućnost plasmana novih proizvoda.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanks!