Poptuna Kontrola Procesa

Potpuna Kontrola Procesa

Kompletan Proces poslovanja Tool Precison je pokriven i upravljan posredstvom ERP sistema , koji je 
specijalno razvijen i prilagođen za potrebe industrije izrade reznih alata.

ERP sistem pokriva i administrira sljedeće parcijalne procese :

- Nabava i Prodaja (Upit , Ponuda , Narudžba)
- Magacin (Prijem materijala , Stokovi Zaliha , Vođenje Stokova Zaliha potrošnog materijala)
- Tehnologija (Tehnologija Izrade , Radni Nalozi ,Tehnološke Liste)
- Kontrola (Kontrolne Liste , Plan i intenzitet kontrole)
- Plan (Planer izrade i oštrenja , Upravljanje Stokovima Zaliha)
- Statistika (Statistika Prodaje , Reklamacija , Škarta)
- Magacin (Izrada Računa , Izrada Optremnice , Otprema Proizvoda).

Zahvaljujući tako softisficiranom sistemu koji upravlja , nadgleda i vodi sve aktivnosti unutar firme 
sa posebnim akcentnom na proizvodni proces ; u mogućnosti smo osigurati potpuni nadzor i upravljanje 
nad proizvodnim kvalitetom unutar firme.

Uporedo sa tim , u mogućnosti smo osigurati praćenje i sljedljivost proizvodnog toka i upravljanje 
integriranim sistemom kvalitete ISO 9001:2000.

Sprovođenjem gore navedenih aktivnosti , naš poslovni i proizvodni proces je potpuno sistematizovan,
kvalificiran , sljedljiv i upravljiv ; što se u konačnici odražava na nivo proizvodnog kvaliteta i 
opšteg zadovoljstva kupca.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanks!