Opšti prodajni uslovi

OPŠTI PRODAJNI USLOVI "TOOL PRECISION" D.O.O

Opšti prodajni uslovi definišu obligacione odnose između firme Tool Precision d.o.o kao proizvođača , i 
kupaca Tool Precision proizvoda i Usluga.
Ovi Prodajni uslovi važe za sve odnose između proizvođača i kupca , izuzev u slučaju ako se proizvođač 
i kupac ne dogovore drugačije za pojedine slučajeve i okolnosti ; koje trebaju biti iskazane u zaključenom 
poslovnomugovoru.

OPŠTE ODREDBE 

Prodaja Proizvoda i usluga se vrši isključivo u skladu sa OPŠTIM PRODAJNIM USLOVIMA. Kupovni uslovi naših 
kupaca su sa tim isključeni i ne prihvataju se ni u kom slučaju ako Uprava Tool Precision d.o.o to izričito 
ne potvrdi , ili verifikujepotpisivanjem poslovnog ugovora. Sva moguća odstupanja od OPŠTIH PRODAJNIH USLOVA 
moraju uvijek biti pisano potvrđena od strane Tool Precision d.o.o i uredno dostavljena kupcu.

OPŠTI PRODAJNI USLOVI su sastavni dio : predračuna , računa , ponude i ugovora. Sve primljene narudžbe moraju 
biti dostavljene u pismenom ili elektronskom obliku , ili direktno sa WEB SHOP-a naše internet alikacije na 
koju se kupac uredno prijavljuje , te se verifikuje njegova prijava.
Narudžba postaje važeća tek sa našom pismenom ili elektronskom potvrdom narudžbe , i slanjem obrasca koji dokazuje 
da je narudžba potvrđena i unešena-provedena u informacioni sistem.
U slučaju da kupac otkaže narudžbu , a narudžba se odnosi isključivo na proizvodnju proizvoda koja je striktno 
prilagođena kupcu , kupac je dužan platiti sve troškove koji su nastali sa tom narudžbom , do dana otkazivanja 
narudžbe.

ROKOVI ISPORUKE

Rok Isporuke Standardnih Proizvoda koji se nalaze na lageru Proizvoda Tool Precision d.o.o je 1-2 radna dana 
ako se proizvodi isporučuju prema kupcima u Bosni i Hercegovini. Rok isporuke Proizvoda sa lagera kupcima ili 
zastupnicima van Bosne i Hercegovine je sljedeće :

Srbija   - 2-3 Radna dana
Hrvatska  - 2-3 Radna Dana
Slovenija  - 2-3 Radna Dana
Austrija  - 4-5 Radna Dana
Njemačka  - 4-5 Radna Dana
Turska   - 5-7 Radna Dana 

Rokovi isporuke su u osnovi orijentacioni i nisu obavezujući osim ako nije pismeno drugačije potvrđeno . 
Rok isporuke počinje teći sa danom potvrde Narudžbe i ističe sa danom dostave proizvoda ili obavljene 
usluge kupcu.

Rok isporuke specijalnih proizvoda koji su uslovno prilagođeni zahtjevima i potrebama kupca je definisan 
Ponudbenim dokumentom prema kupcu , a počinje teći od trenutka dostavljanja potvrde narudžbe prema kupcu po 
osnovu primljene pismene narudžbe od strane kupca.

Rokovi isporuke se mogu proporcionalno produžiti u slučaju nepredviđenih prepreka koji nisu uzrokovane 
voljom Tool Precision d.o.o ,te su takve prirode da su imale značajan uticaj na ispunjenje obaveza. O početku i 
kraju nastanka prepreka osoblje Tool Precision-a je dužno odmah obavijestiti kupca , te sukladno problemu :

- usaglasiti se o novom terminu dostave (uz pismenu ili elektronsku saglasnost kupca) , ili 
- otkazati narudžbu kupca

Na osnovu takvih prepreka i pravovremenog informisanja kupca ; kupac ne može uložiti zahtjev za naknadu štete 
nastale zbog prekoračenja roka isporuke.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U slučaju da kupac nije sposoban preuzeti robu (proizvode) ili uslugu u okviru dogovorenog roka isporuke , 
Tool Precision uzima pravoda izda račun za vrijednost naručenih proizvoda ili usluge. Istovremeno je dozvoljeno 
obračunati troškove transporta , manipulacije i skladištenja robe , te izdati račun za iste.

Odgovornost za proizvode prelazi na kupca sa danom preuzimanja pošiljke od strane prevoznika . U slučaju kada 
kupac preuzima robu (paket) vlastitim ili naručenim transportom , Tool Precision d.o.o ne prihvata odgovornost za 
gubljenje paketa ili štetu nastalu usljedtransporta istog.

PRODAJNE CIJENE

Cijene Proizvoda ili usluga su određene cjenovnicima proizvoda i obavještenjem o dozvoljenom rabatu koji se dostavlja 
kupcu , ako se radi o standardnim proizvodima ili uslugama . Ukoliko se radi o specijalnim proizvodima ili uslugama , 
cijene se određuju individualnom ponudom , i u pisanom formatu dostavljanjem kupcu. Kupac Narudžbom Proizvoda 
prihvata ponuđene cijene.

Paritet isporuke je određen prema važećem cjenovniku prevoznika , ili u skladu sa invidulanim dogovorom ili pisanim 
ugovorom. U prodajnim (ponuđenim) cijenama nije obračunat porez na dodanu vrijednost (PDV)

USLOVI PLAĆANJA

Tool Precision se obavezuje izdati račun i proslijediti kupcu uz isporučenu robu ili uslugu (Izuzetak može biti 
u slučaju dogovora kada se proizvod ili usluga prvenstveno mora testirati u radnim uslovima ; kada se kupcu roba 
isporučuje samo uz otpremnicu koju je kupac pri prijemu robe obavezan potpisati , protokolisati ; te primjerak 
vratiti u Tool Precision).

Izdati račun treba biti plativ u dogovorenom roku i na način kakav je bio dogovoren kod sklapanja ugovora , 
odnosno potvrđen kod prijema narudžbe

Kao datum plaćanja se smatra datum kada novac legne na transakcijski račun Tool Precision-a otvoren kod 
poslovne banke.

Minimalan iznos računa za kupce na tržištu RBiH BEZ PDV-a je 10KM , dok je za INO kupce taj iznos 2000 Eur pri 
kojem Tool Precision preuzima sve troškove prevoza robe do lokacije kupca (Špediterski Troškovi + Transport robe 
+ Troškovi izvoznog carinjenja) ; izuzev troška uvoznog carinjenja koji snosi kupac. 
Za slučaj da je vrijednost robe manja od 2000 Eur , kupcu se dodatno zaračunava transport u vrijednosti od 60 Eur.

U slučaju da kupac ne plati račun pravovremeno , Tool Precision preuzima obavezu zaračunavanja regularne 
zakonske kamate koja je proporcionalna visini iznosa robe i vremena kašnjenja plaćanja. U slučaju neuspješnog 
dogovora o poravnanju potraživanja , uz prethodnu pismenu opomenu ćemo dugovanje potraživati sudskom tužbom.

VLASNIŠTVO

Zadržavamo pravo vlasništva nad isporučenim proizvodima do cJelokupnog poravnanja računa tj. uključeno sa uporednim 
potraživanjima ,eventualnim kamatama i troškovima. Tek kada je potraživanje iz realizovane isporuke proizvoda ili 
usluga u celini podmireno, vlasništvo prelazi na kupca.
Kupac je za vreme do podmirenja računa dužan postupati sa robom kao korektan gospodar. Kada kupac ne plaća 
robu u dogovorenom roku, nije dozvoljeno je zbog zadržavanja prava vlasništva do potpunog plaćanja prodati 
drugome kupcu.Zadržavamo pravo na vlasništvo svih priloga u ponudama npr. skice, nacrti itd. Svaka dokumentacija 
koju pošaljemo kupcu se bez pismene dozvole ne smije predati trećoj osobi.

REKLAMACIJE

KVANTITATIVNE REKLAMACIJE

Kupac se obavezuje izvršiti količinski i kvalitativni prijem robe najkasnije u roku od 3 dana po prijemu robe 
od Prevoznika , ili direktne dostave od strane Tool Precision-a. Sve neskladnosti po pitanju isporučenih količina 
i primijećenih anomalija na proizvodima , kupac je dužan prijaviti u roku od 3 dana.
Ukoliko je kupac angažovao transportnu kuću za prevoz pošiljke , kupac je dužan štetu koja je nastala kod 
transporta (polomljeni roizvodi , oštećenja) reklamirati kod prevoznika i dobiti njegovu potvrdu . Kupac se 
istovremeno obavezuje upismenom obliku štetu koja je nastala u toku transporta javiti Tool Precision-u.

KVALITATIVNE REKLAMACIJE

Tool Precision u potpunosti stoji iza kvaliteta svog "Proizvodnog" kao i "Prodajno-Zastupničkog Programa" ; i 
to samo u slučaju ako se proizvodi (ili usluga) eksploatiraju u skladu sa preporučenim obradnim režimima , 
i sa Ispravnim elementima Proizvodnog Procesa.
Kvalitativne reklamacije se rješavaju na način da nakon prijave reklamacije od strane kupca ; najkasnije u roku 
od 7 dana se usklađuje termin i posjećuje kupac od strane Tehničkog kadra Tool Precision-a , te sagledavaju 
svi elementi proizvodnog procesa pri kome je reklamacija nastala. Obaveza kupca je da ako je ikako moguće 
pripremi sve elemente koji su potrebni da se sagleda proces u kojem je nastala reklamacija. 
Nakon sprovedene analize u toku eksploatacije proizvoda i pokušaja da se na licu mjesta daju preporuke i 
pronađe adekhvatno rješenje za konkretan kupčev problem , pravi se reklamacioni zapisnik od strane 
Tool Precision-a.

Reklamacioni zapisnik , sa zaključkom se dostavlja kupcu u elektronskom obliku najkasnije u roku od 
3 dana , nakon sprovedene analize procesa.

Za slučaj priznavanja reklamacije od strane Tool Precision-a po osnovu sprovedene analize i zaključka 
reklamacionogzapisnika , obaveze po osnovu reklamacije se sa kupcem sprovode na 2 moguća načina :

- Izrada Novih Proizvoda (u istom roku kako je usaglašeno prvobitnom isporukom)
- Izdavanje Knjižne Obavijesti u dogovorenom iznosu reklamacije , te računovodstveno porabnanje

Do uspešnog rešenja reklamacije kupac je dužan zadržati proizvode i sa njima postupati kao dobar gospodar, 
u suprotnom slučaju odgovara za nastalu štetu.

RJEŠAVANJE SPOROVA
Sve sporove i neskladnosti sa kupcem uvijek nastojimo rješavati sporazumno po osnovu korektnih poslovnih 
odnosa.Ukoliko to ne bude moguće za rješavanje sporova nadležan je stvarno nadležni Sud u Tuzli


Thanks!