Faktoring Opcija Plaćanja

FAKTORING OPCIJA PLAĆANJA

Potencijalnim kupcima Proizvoda iz našeg Proizvodnog i Zastupničko-Prodajnog programa ; u partnerstvu sa poslovnim 
bankama koje podržavaju poslovanje Tool Precision-a u mogućnosti smo ponuditi FAKTORING PAKETE USLUGA sa kojima 
prolongiramo valute plaćanja za ispostavljenu robu i usluge.

Sa paketom FAKTORING USLUGA u mogućnosti smo podržati razvoj poslovanja ciljanih potencijalnih kupaca , te valute 
plaćanja za ispostavljenu robu i usluge omogućiti u periodu od : 60 i 90 dana ; a po potrebi i na 120 dana.

Navedenim pristupom težimo cijenjenim "Postojećim i Ootencijalnim Kupcima" omogućiti veći manipulacioni prostor za 
akumulaciju sredstava potrebnih za razvoj poslovnih aktivnosti i rast poslovanja.

Kupci koji izraze zahtjev za FAKTORING OPCIJOM prodaje , mogu nam se telefonskim ili elektronskim putem obratiti s
ciljem preuzimanja potrebnih informacija za ovakav oblik prodaje.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thanks!